بازی محلی بوجیکا

بازی محلی بوجیکا (استان بوشهر)

بازیکنان دایره‌وار مى‌نشینند و از میان خود یک نفر را به‌نام استاد انتخاب مى‌کنند. براى شروع بازی، بازیکنان یکى از انگشتان خود را روى زمین مى‌گذارند.

استاد در حالى‌که یکى از انگشتان خود را به زمین مى‌گذارد و برمى‌دارد چنین مى‌گوید: بوجیکا فر (گنجشک‌ها پر ) کموتِرا فر (کبوترها پر ) پیلوسکا فر (پرستوها پر ) قلاغا فر (کلاغ‌ها پر ) بازیکنان با شنیدن کلمه ٔ فر انگشتان خود را به علامت پریدن به هوا بلند مى‌کنند.

در همین حال استاد نام شیء یا حیوانى را مى‌آورد که قادر به پریدن نباشد. مثلاً صندلى یا گاو را. هریک از بازیکنان به اشتباه انگشت خود را بلند کند، بازنده است.

بازیکنان، نفر بازنده را خم مى‌کنند و دست یکى از بازیکنان را به ‌شکل سیخ یا سه کلمبه (سه‌پایه) روى پشت او قرار مى‌دهند و مى‌پرسند: ‘سیخ یا سه‌کلمبه؟’

اگر نفر بازنده درست گفت که او را رها مى‌کنند و بازى دوباره شروع مى‌شود. ولى اگر درست نگفت، با پشت دست او را کتک زده یا بازیکنان یکى یکى به پشت وى سوار مى‌شوند و مسافتى کولى مى‌گیرند .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید