حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب افسار

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ‏ﺍﻯ ﻣﻰ‏ﺯﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﻛﻬﻨﻪ‏ﺍﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺍﻓﺴﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺯﻥ ﺣﻴﻠﻪ‏ﮔﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﻰ‏ﺧﻮﺭﻳﺪ.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﺍﺳﺐ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﻓﺖ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻓﺴﺎﺭ: ﻫﻤﺒﺎﺯﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻳﻚ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ

ﺍﻓﺴﺎﺭ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺷﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﺪ: ﺩﺭﺩﺳﺮ

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید