حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب حوله

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﺧﻮﺍﺏ ﺣﻮﻟﻪ: ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻣﺪ.

ﺩﻫﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

ﺣﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺩﻭﺯ ﺷﺪﻩ: ﻳﻚ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻫﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﻣﻴﻞ

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید