حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب سوره اعراف

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻋﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻣﺎﻳﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺧﺸﻨﻮﺩﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻋﺮﺍﻑ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﺵ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻮﺩ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻋﺮﺍﻑ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ, ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﺗﺎ ﻛﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻛﻨﺪ.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید