حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب ضعف

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﺶ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺍﻳﺾ ﺩﻳﻨﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید