حرف خ

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

خاتن(ختنه کننده).خار.خارپشت

خارج کشور . خارجی . خارش

خاشاک . خاک . خاک اره

خاک انداز . خاک کوزه گری

خاکسپاری . خاکستر . خاکستری

خال سیاه . خال کوبی . خاله

خاموش . خامه . خانواده

خانوم . خانه . خاویار

خبر . خبر چین . خبرمرگ

ختنه کردن . خجالت . خدا

خداحافظی کردن.خدمت.خدمتکار

خر . خرزهره . خراب کردن

خرابه . خراش . خراطی

خربزه . خرت و پرت . خرچنگ

خرخر کردن . خرداد . خردل

خرس . خرس قطبی . خرطوم فیل

خرک.خرگوش.خرگوش صحرائی

خرما . خرما فروش . خرمن

خروپف . خروس . خروس جنگی

خریدن و فروختن . خز . خزان

خزه . خستگی . خسوف

خشت . خشخاش . خشکسالی

خشم . خشم گرفتن . خشمگین

خشن . خصومت . خط

خط کش . خطبه خواندن .خطر

خطمی . خطیب . خفاش

خفتن . خفگی . خفه کردن

خلال کردن.خلط سینه.خلع سلاح

خلیج . خلیفه . خمره

خمیازه . خمیر کردن . خمیرمایه

خنجر . خنده . خوابیدن

خواستگاری.خواستن.خواهر زاده

خواهر ناتنی.خوبی.خود پسندی

خودکشی . خوراکی . خوردن

خوردنی . خورشید . خوره

خوشبخت.خوشبو کردن.خوشه

خوشه گندم . خوک . خون

خون آشام.خون دماغ.خون ریزی

خیابان . خیار . خیاطی

خیس . خیمه . خرید