حرف د

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

داخل آب رفتن.دار زدن.دارائی

دارچین . دارکوب . دارو

داس . داستان . داغ کردن

دام . داماد . دامن

دانشکده . دانشگاه . دانه ها

دایره زنگی . دایی . دبه ء روغن

دبیرستان . دبیری . دجال

دختر . دختر ناتنی . در

در آغوش گرفتن.در زدن.در گرو عشق

دراکولا . درآمد . درب پشتی

درب ورودی . دربان . دربانی

درختان.درخت اقاقیا.درخت انار

درخت انگور.درخت بادام.درخت بلوط

درخت بید.درخت پسته.درخت خرما

درخت سدر.درخت سرو.درخت سنجد

درخت عرعر.درخت گردو.درد سر

درد کردن اعضاء.درس.درشکه

درمانده شدن . درمانگاه . درندگان

درو . دروازه . دروغ گفتن

درویشی . دره . دریا

دریا سالار . دریاچه . دریا نورد

دزد . دست . دست بند(النگو)

دست بند(دستگیر) . دست پر مو

دست دادن.دست زدن.دست و روی شستن

دستار . دستشوئی . دستکش

دستگیر کردن . دستگیره . دستمال

دستمال سفره.دستمال کهنه.دستور

دسته گل . دشت . دشمن

دشمنی . دشنام . دشنه

دعا کردن . دعوا . دعوت

دف زدن . دفاع کردن . دفتر

دفتر کار . دفن کردن . دکان

دکتر . دکل . دکمه

دل . دل تنگی . دل درد

دلالی کردن . دلفین . دلقک

دُم . دما سنج . دمپایی

دمشق . دموکراسی . دمیدن

دندان . دندان پزشک . دندان ساز

دندان نیش . دنیا . دوات

دوچرخه . دوختن . دود

دود کش . دوده . دوربین

دورو . دوره تحصیلی . دوزخ

دوست . دوست داشتن . دوش

دوغ . دوقلو . دولت

دویدن . دوئل . ده

دهان . دهان بند . دهکده

دهل زدن . دهنه اسب . دی ماه

دیپلم . دیدار . دیگ

دیگ بخار . دینار . دیو

دیوار . دیوانگی . دیوانه 

دزد دریایی . دزدی