حرف ط

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

طاس.طاس تخته نرد.طاعون

طاق . طاق گنبدی . طاقچه

طالع . طاووس . طباخی

طبقه . طبل . طبیب

طحال . طعام . طعمه

طغیان . طلا . طلاق

طلبکار . طلسم . طلوع آفتاب

طناب . طنز و شوخی . طوطی

طوفان . طویله . طهارت