حرف غ

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

غار . غارت . غاز

غایب . غبار . غده

غذا . غذا دادن . غربال

غرق شدن.غرق شدن کشتی

غروب . غریبه . غزال

غسل تمعید . غسل کردن

غش کردن . غل و زنجیر

غلاف . غلام . غلبه کردن

غلغلک . غم . غم باد

غنیمت . غواصی

غوره . غول . غیبت

غیبگو . غیر عادی . غیرت