سميه ماهروزاده درباره تدابير کلي اطفال در بدو تولد از ديدگاه طب سنتي اظهار داشت: در بدو تولد اطفال، پاشيدن نمک طعام سائيده شده بر تمام بدن طفل به جزء چشم و دهان و گوش مفيد است.
همچنين، شستشوي طفل با آب نمک گرم و بعد با آب گرم، خشک کردن طفل با پارچه ملايم و پيچيدن در پوشش نرم و گرم و ايجاد حرارتي به اندازه حرارت رحم و محافظت نوزاد از هواي سرد و پاک کردن چشم‌ها با حرير، براي نوزاد بسيار مفيد است.
وي درباره روش حمام کردن طفل گفت: سينه طفل بر دست چپ قرار داده شود و با دست راست بدن نوزاد شستشو شود. همچنين، پرهيز از ورود آب به چشم، گوش، بيني، دهان و انجام ماساژ بعد از خشک کردن، بهترين روش حمام کردن نوزاد است.
دستيار تخصصي طب سنتي ايران درباره علت شستشوي طفل به اين شيوه در حمام افزود: اين روش به دليل مراقبت از شکم نوزاد و مانع شدن ورود آب به چشم، گوش،دهان و بيني نوزاد است.
ماهروزاده درباره تدابير بعد از شستشوي طفل ادامه داد: قرار دادن طفل در جاي گرم، غلطاندن بر شکم و پشت، ماليدن اعضاء کودک، ماليدن دست بر شکم و مثانه براي خارج شدن ادرار به علت ضعف قوه دافعه از تدابير بعد از شست‌و شوي نوزاد است.
وي درباره مراقبت‌هاي کلي از نوزاد عنوان کرد: محل قرار گيري نوزاد در روشنائي معتدل و در امان بودن از صداهاي بلند، مراقبت از نگاه به بالاي سر يا پهلو که احتمال بروز دو بيني را افزايش مي‌دهد و همچنين مراقبت سر نوزاد از هواي سرد بسيار مهم است.
اين دستيار تخصصي طب سنتي اضافه کرد: حمام کردن روزانه يکبار تا ۴۰ روز در حمام معتدل با آب نيم گرم و روغن مالي بعد از حمام در دختران تا دو ماه با روغن بنفشه و بادام و در پسران تا ۴ ماه با روغن گاو و پيه تازه از مراقبت‌هاي کلي نوزاد در بدو تولد است.
ماهروزاده درباره روش قرار دادن نوزاد در گهواره خاطرنشان کرد: قبل از غذا، نوزاد را در گهواره قرار داده شود و تکان‌هاي تند صورت پذيرد و بعد از غذا تکان‌هاي ملايم و خوابانيدن نوزاد بايد انجام شود، در حاليکه سر بالاتر از بدن باشد که اين موارد از روش‌هاي صحيح خواباندن نوزاد در گهواره است.