خفاش ها خودشان را از سقف غار آويزان مي کنند و هر چه بيشتر از دسترس دشمنانشان خارج مي شوند. برخي از موفق ترين گونه هاي خفاش ها به صورت کلني در غارهاي بزرگ زندگي مي کنند. برخي از اين کلني ها ميليون ها عضو دارد که حتي به ۲۰ ميليون بالغ مي شود.
آنها از انعکاس صدا استفاده مي کنند تا محل غذايشان را پيدا کنند و از موانع اجتناب کنند.
خفاش ها توانايي ايجاد و شنيدن صداهايي را دارند که انسان ها نمي توانند بشنوند. امواج صوتي به اشياء برخورد مي کنند و به خفاش ها برمي گردند و پس از آن آنها مي توانند درباره اندازه اجسام و فاصله شان قضاوت کنند.
اين صداهاي مافوق صوت از نظر طول و فرکانس پالس ها متفاوت اند و براي هر چيز خاصي منحصر به فرد اند. هر خفاشي بازتاب هاي پالس يا «صدا»ي خودش را تشخيص مي دهد و از آن براي اجتناب از اشياء و شناسايي غذا استفاده مي کند.
بيشتر کلني هاي خفاش ها پس از تاريک شدن هوا غارهايشان را کم و بيش با هم در دسته هاي بزرگ ترک مي کنند. آنها قبل از ترک غار در داخل آن به اطراف پرواز مي کنند و آماده خروج مي شوند. وقتي هزاران خفاش در داخل غار به دور و بر پرواز مي کنند سروصدا و هياهو ايجاد مي کنند. در اين شرايط خفاش ها در داخل غارها از سيستم هاي ناوبري فردي خود چشم پوشي مي کنند. جهت ياب هاي صدا روشن اند اما خفاش ها به آنها گوش نمي دهند. بنابراين اگر ما ناگهان در غار ميان خفاش هاي در حال پرواز سردر آوريم، آنها با ما برخورد مي کنند.
وقتي خفاش ها دوباره به سيگنال هاي سونار خود توجه مي کنند مي توانند بدون اين که به چيزها برخورد کنند جهت يابي کنند. آنها قادر مي شوند غذا را تشخيص دهند و آن را هنگامي که در حال حرکت است به دام بيندازند. سيستم انعکاس صدا در خفاش ها چنان طراحي شده که آنها مي توانند حشرات بسيار کوچک را مکان يابي کند.
بيشتر اين حشرات کمتر از يک سانتي متر قطر دارند. در مقايسه با اندازه حشرات کوچک، يک انسان خيلي بزرگ است و درنتيجه سطح بسيار بزرگي براي انعکاس صدا دارد که کند هم حرکت مي کند. بنابراين در خارج از غار، احتمال برخورد يک خفاش با يک انسان بسيار کم است!
البته خفاش هايي هم وجود دارند که براي به دست آوردن غذا در طول روز پرواز مي کنند. آنها شب ها در فضاي خارج در داخل درختان، زير پل ها و مکان هاي ديگر استراحت مي کنند. بر خلاف خفاش هايي که شب ها فعاليت مي کنند، چشمان اين دسته از خفاش ها به خوبي پرورش يافته اما قدرت مکان يابي صدا در آنها کمتر پروش پيدا کرده است.