براي ناظري که در نيمکره ي شمالي قرار دارد وقتي خورشيد از نصف النهار ناظر به سمت جنوب عبور کند گفته مي شود خورشيد در عبور بالاست. به اين زمان عبور ظهر محلي گفته مي شود. در تنظيم سيستم زمان خورشيدي ستاره شناسان خورشيد متوسط را براي اين به کار مي برند که طول تمامي روزها باربر در نظر گرفته شود.
بسته به اهميت دانش دربانوردي ستاره شناسان زمان متوسط گرينويچ را بر اساس خورشيد متوسطي که از نصف النهار گرينويچ- يا سيستم طول جغرافيايي زميني صفر- ديده مي شود تعريف مي کنند. در زمان متوسط گرينويچ (GMT ۱۲h ۰۰m ۰۰s) دقيقا در لحظه اي تعريف شده است که خورشيد متوسط از نصف النهار گرينويچ عبور مي کند. زمان ۲۴h ۰۰m ۰۰s نيز قبل از عبور سپري مي شود. علي رغم اينکه محل هاي جغرافيايي ديگر زمان محلي خود را دارا مي باشند- معمولا يک عدد ساعت کامل به اضافه يا منهاي زمان متوسط گرينويچ- از اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري که به عنوان زمان بين المللي (UT) به آن رجوع شود.
سيستم زماني اي که بر حرکت ظاهري خورشيد استوار باشد براي استفاده ي رسمي سودمند است اما سيستم ديگري که با حرکت ظارهي روزانه ستارگان ثابت شده باشد نيز استفاده ي زيادي براي ستاره شناسان دارد. روز نجومي که با ۲۴h ۰۰m ۰۰s از زمان نجومي تعريف مي شود بازه ي زماني عبور هر ستاره از نصف النهار ناظر مي باشد.
روز خورشيدي از روز نجومي کمي طولاني تر است زيرا زمين براي اينکه بعد از عبور يک ستاره ي مفروض را به نصف النهار ناظر برگرداند دققا يک مرتبه حول محورش مي چرخد همچنين چون زمين در يک مسير خميده دور خورشيد حرکت مي کند کمي بيش از يک مرتبه به دور محورش مي چرخد تا خورشيد را براي عبور مجدد از نصف النهار ناظر ببرد.
بر حسب زمان خورشيدي زمان نجومي ۲۳h ۵۶m ۵۴s طول مي کشد. زمان نجومي صفر دقيقا لحظه اي تعريف مي شود که نقطه ي اعتدال بهاري در حال عبور بالا از نصف النهار ناظر باشد.