فال هجاء

فال هجاء

 شمر از سطر هفت از هفتمین ان

 گشا مصحف،ورق زان هفت گردان

عقیدترا بران ای صاحب فال

ز هفتم سطر،حرفِ اولست قال

ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست  

چو فال آید « الف » خیر و صواب است

ز «ث» دنیا و دین بر دست می آر  

چو «ت» آید ، بباید توبه زان کار

ز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوش

چو «ج» آید ، بکن جهدی و می کوش

ز « د » اصحاب دولت را خبرگوی

  چو «خ» آید، امان از خوف میجوی

ز« ر » نیکی بود ، شادان نشینی

 چو « ذ » آید، تو خود آن خوار بینی

ز «س» بینی سعادتهای بی حد

   چو « ز » آید، بیابی مالِ بی عدّ

ز «ص» ای خواجه ، صبر و مکث باید

   چو «ش» آید، خصومت پیشت آید

ز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانی

چو «ض» آید،در آن کار است گرانی

ز «ع» امر محبتها عیان است

 چو « ظ » آید، ظفر بر دشمنان است

ز «ف» شادی تو را باشد به هر حال

   چو «غ » آید، خطر باشد،بده مال

ز «ک» ایمن نباید بود از هول

    چو «ق» آید، شوی مقبول در قول

ز «م» آید ملامتهای مشهود

  چو «ل» آید ، برآید حاجتت زود

ز «واو » ت هست نعمت توی در توی

   چو «ن» آید، بود آن کار نیکوی

ز « لا» تشویش باشد نی نه چندان

 چو « ه»‌آید ، خدا خشنود و خصمان

ه خشنود انی از نعم المابی

چو «ی» آید ، زغایب مژده یابی
 
 
نحوه گرفتن فال :
با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت کرده و با توجه به نیتی که در دل داری ، صفحه ای از کتاب خدا را باز کن.

از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا. بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار کلمه « ان » را پیدا کن.

بعد از یافتن هفتمین بار از کلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتدای سطر هفتم از هفتمین کلمه « ان » که پیدا کرده ای،

اولین حرفی که سطر با آن شروع شده، معنی فال توست. آن را با فال بالا معنی کن!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید