وي با بيان اينکه نکته حايز اهميت اين است که از بين رفتن بيش از ۲۰ درصد آب بدن کشنده است، خاطر نشان کرد: براي جلوگيري از بروز گرما زدگي بايد کمتر در محيط گرم قرار گرفت و بهتر است در طول روز و به دفعات آب نوشيده شود.

وي تصريح کرد: در فصل تابستان به هيچ عنوان براي مصرف آب منتظر تشنه شدن نباشيد چرا که تعريق به صورت تدريجي ادامه دارد و بايد قبل از بروز تشنگي فرد اقدام به نوشيدن مايعات کند.