نظر دانشمندان در مورد طول عمر حيوانات متفاوت است، حيوانات با توجه به شرايط و محيطي که در آن زندگي مي کنند طول عمرهاي متفاوتي دارند.
در ميان جانوران، کلاغ پرنده اي مرموز و باهوش به حساب مي آيد،برخي بر اين باورند که کلاغ ها عمري جاويدان دارند!اما کلاغ ها نيز مانند ديگر جانداران طول عمر مشخصي دارند.ميانگين عمر اين پرنده مرموز ۲۰۰ سال تخمين زده شده است.درميان پرندگان کلاغ بيشترين طول عمر را دارا است.