فال گروه خونی B

فال گروه خونی B

صاحبان گروه خونی B افرادی رک گو، با اراده و جسور هستند. خیلی صریح و جدی حرف می‌زنند، اما ساده عمل می‌کنند و از پرده پوشی، زبان بازی و این دست، آن دست کردن، خوششان نمی‌آید و همین صفات باعث می‌شود تا اشخاص زود رنج، کم ظرفیت و احساساتی نتوانند با آنها کنار بیایند.

این گروه اکثرا و اغلب از حیث درونی کامل هستند و به ندرت تحت تاثیر دیگران قرار می گیرند و دشوار می‌توان نظرشان را در مورد چیزی یا کسی تغییر داد. آن ها برای پوشاندن حساسیتهایشا ن، غالبا نقابی از خشونت به چهره میزنند و تظاهر به سنگدلی میکنند،

لیکن در اصل خوش خو، منصف، سخاوتمند و بلند نظر هستند و اگر توانایی کمک به کسی را داشته باشند، مضایغه نمیکنند. با این حال، گاهی خودخواه و تک رو می‌شوند و ترجیح می‌دهند وقت و نیرو یشا ن را حتی المقدور صرف امور شخصی و منافع خویش کنند.

این عده عده موجوداتی فعال و پر شورند. معمولا نقطه ضعیفی از خود شان بروز نمیدهند. ولی گاهی گرفتار نگرانی، کم حوصلگی و عصبانیت می شوند، اما حتی در این حالت نیز خیلی زود خودشان را از ناراحتی و دلواپسی رها میکنند.

صاحبان این گروه خونی، چون سختگیر و دیر جوش هستند، دوستا ن زیادی را نمی‌توانند به خود جلب کنند. ولی در زمینه کار و مسئولیتهای اجتماعی روی هم رفته آدم ها یی جاه طلب، اما مثبت هستند.

کنار آمدن با آن ها خیلی سخت است. چون پیوسته سعی دارند، قدرت خود را به دیگرا ن تحمیل کنند و بدشا ن نمی‌آید که در هر حالت آقا و سرور دیگران باشند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید