جدول نام روزهای هفته در ایران باستان

جدول نام روزهای هفته در ایران باستان و مقایسه ی آن با روزهای هفته ی اروپا و آمریکای امروز

نام کنونی   نام ایرانی   نام سُغدی۱   ستاره وابسته   نام انگلیسی   مانک  
یکشنبه   یوشمبت۲   مهرشید روز   خورشید   Sunday   روز خورشید  
دوشنبه   دوشمبت    مه­شید روز   ماه   Monday   روز ماه  
 سه­شنبه   سه‌شمبت   بهرام­شید روز   مریخ ، ایزد جنگ   Tuesday   روز ایزد جنگ  
چهارشنبه   چرشمبت    تیرشید روز   عطارد   Wednesday   روز عطارد  
 پنج­شنبه   پنج‌شمبت   برجیس­شید روز   مشتری ، ایزد آذرخش   Thursday   روز ایزد آذرخش  
آدینه   شش‌شمبت   ناهیدشید روز   زهره ، ستاره شادی آور۳   Friday   روز ستاره­ی شادی آور  
شنبه   شمبت   کیوان­شید روز۴   زحل   Saturday   روز زحل  

۱ . ورارودان و آسیای میانه
۲ . روز تعطیل
۳ . ستاره شادی آور و پذیرایی
۴ . یا جیان شید روز

جدول نام روزهای هر ماه در گاهشماری ایرانی

مانـَک   اوستایی   پهلوی   پارسی    
هستی بخش بزرگ دانا   اهورامزدا   اورمزد   هرمَزد   ۱  
اندیشه نیک   وهومنه   وهومن   بهمن   ۲  
بهترین راستی و پاکی   اشاوهیشتا   ارتاوهیشتا   اردیبهشت   ۳  
شهریاری نیرومند   کشتریا وریا – خشترا وئیریه   شهریور   شهریور   ۴  
فروتنی و مهرپاک   سپنتا آرمئیتی   سپندارمت   سپندارمذ   ۵  
تندرستی و رسایی   هئوروتات   خردات   خورداد  – خرداد   ۶  
بی مرگی ، جاودانی    آمرتات   امرتات   امرداد   ۷  
آفریدگار   دزوه – دثوش   دزو ، دذوپت آتور   دی ، دی بآذر   ۸  
آتش ، فروغ   اتر- آثرآت   اتور   آذر   ۹  
آبها ، هنگام آب   اپم   آبان   آبان   ۱۰  
آفتاب ، خورشید   هورخشئیت   خورشیت   خور – خیر – خورشید   ۱۱  
ماه   ماونگه   ماه – ماذ   ماه   ۱۲  
  ستاره تیر یا تیشتر ، ستاره باران   تیشتریه   تیر- تیشتر   تیر   ۱۳  
جهان ، زندگی هستی – گیتی   گئوش   گوش   گوش   ۱۴  
آفریدگار   دزوه – دثوش   دذو ، دذوپت میتر   دی ، دی بمهر   ۱۵  
دوستی ، پیمان   میثر   میتر   مهر   ۱۶  
فرمانبرداری   سرئوش   سروش   سروش‌   ۱۷  
دادگری   رشنو   رشن   رشن   ۱۸  
فروهر ، نیروی پیشرفت   فره وشی   فرورتین   فروردین   ۱۹  
پیروزی   ورثرغن   واهرام   ورهرام   ۲۰  
رامش ، شادمانی   رامن   رام – رامشن   رام   ۲۱  
باد  – هوا   واته   وات   باد   ۲۲  
آفریدگار   دزوه – دثوش   دذو ، دذوپت دپن   دی ، دی بدین   ۲۳  
بینش درونی – وجدان   دئنا   دین   دین   ۲۴  
خوشبختی ، دارائی و خواسته   اشی – ونگوهی   ارت   ارد   ۲۵  
راستی   ارشتاد   اشتات   اشتاد   ۲۶  
آسمان   آسمن   آسیمان   آسمان   ۲۷  
زمین    زام   زمامیات – زامدات   زامیاد  – زمی  – زمامیاد   ۲۸  
گفتار پاک   منتره سپنت   امهراسپنت   مانتره سپند – ماراسپند – مهرسپند   ۲۹  
فروغ و روشنایی بی پایان   انغره – رئوچه   انیران   انارم – انیران   ۳۰  
روز زیادی

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید