b74e7f845f25fe403cf91ffa0d8e7c43_XL 

در صحرای داغ و وسیع قره قوم در کشور ترکمنستان، در نزدیک روستای ۳۵۰ نفری دروازه، دهانه آتشفشانی ای به پهنای ۷۰ متر موجود است که بیش از ۴۰ سال می شود که در آتش می سوزد.

محلی ها این دهانه را "دروازه جهنم" نام نهاده اند که روشنایی آن از کیلومترها دورتر به چشم می آید.

دروازه جهنم در سال ۱۹۷۱ ایجاد گردید، زمانی که یک دکل حفاری شوروی به طور اتفاقی به یک منبع گاز زیرزمینی ضربه زد. این ضربه باعث فروپاشی این قسمت از زمین گردید و دکل را هم با خود به داخل کشید. حفره ای که به وجود آمد، باعث نشت قابل توجهی از گازهای سمی گردید. برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی، شوروی ها حفره را شعله ور نمودند و از آن زمان به بعد، این حفره خاموش نشده.

محلی ها معتقدند که دکل حفاری شوروی هنوز در جایی آن سوی دروازه جهنم موجود است.

دروازه جهنم را ببینید

دروازه جهنم را ببینید

دروازه جهنم را ببینید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید