همش چهار سالم بود

یه دختر چشم عسلی با موهای بلند و مشکی

صورتم کمی آفتاب سوخته شده بود

چون ظهرا توی کوچه توپ بازی میکردم

صمیمی ترین دوستم پرستو بود

که توی کوچه بازی میکردیم

پرهام شش ساله برادر پرستو بود

که با آن موهای پرپشت و قارچی

و چشمای مشتاقش به من نگاه میکرد

اون روز پرستو نیومده بود

و من تنهایی توی کوچه بازی میکردم

پرهام روی پله دم خونشون نشسته بود

و نگام میکرد وقتی دیدم یه ساعته زل زده به من

گفتم- میای بازی؟

ولی اون همونطور سرشو به علامت نفی تکون داد

خیلی حرصم گرفت فکر کرده بود کیه

که خودشو واسه من میگیره!

ازاون روز ازش بدم اومد!….

حالا هفت ساله بودم

یه دختر کوچولویی که تازه الفبا یادگرفته بود

اون روز رفتم خونه پرستو اینا

پرهام ۹ ساله هنوز همانطور یه گوشه نشته بود

و منو نگاه میکرد 

میخواستیم مشقامونو بنویسیم

ولی وقتی مامان پرستو رفت بیرون

یهو شیطنتمون گل کرد

مشقامونو ننوشتیم که هیچ

کلی شیطونی کردیم

آخرسر رفتم خونه و برای اینکه مامانم شک نکنه

رفتم بخوایم توی دلم گفتم:

خدای مهربون؟

من از خط کش بلند و فلزی معلممون میترسم

آخه دردم میگیره خودت کمکم کن…

روز بعد معلم دفتر مشقارو نگاه کرد

و هرکی ننوشته بود با خطش کتک میخورد

اشکم داشت درمیومد

با اینکه میدونستم هیچی ننوشتم

دفترمو به خانم دادم اونم با لبخند گفت:-

بچه ها از ستاره یاد بگیرید

ببینید چه مشقاشو خوش خط نوشته!

عجیب بود من که هیچی ننوشته بودم؟

دفترمو نگاه کرده بود باخط خوش

یه بار از روی الفبا نوشته شده بود

با خودم گفتم حتما خدا یکی از فرشته هاشو فرستاده

که مشقای منو بنویسه این ماجرا هم فراموش شد

تا اینکه ده ساله شدم پرهام دوازده ساله

هنوز همانطور مظلومانه

نگاهم میکرد ولی من ازش بدم اومد .

روز چهارشنبه سوری من و پرستو توی کوچه میرفتیم

که یهو یکی منو از پشت هل داد

و صدای مهیبی اومد…جلوی چشمم رو دود گرفت…

چشم که باز کردم دیدم توی بیمارستانم

چیزیم نشده بود و به زودی مرخص میشدم

ولی از مامان شنیدم پرهام برادر پرستو

یک چشمشو از دست داده

زیاد ناراحت نشدم وگفتم- به ما چه؟

میخواست مراقب خودش باشه

حالا دیگه یه دختر هجده ساله بودم

و با توجه زیبایی ام خیلی خواهان دوستی بامن بودند.

این وسط قرعه به نام کاوه افتاد

و انقدر التماس کرد و رفت و امد تاقبول کردم

باهاش دوست بشم

پرهام بیست ساله حالا دیگه فقط یه چشم داشت

ولی باز باهمون به چشم به من مظلومانه نگاه میکرد

یهروز وقتی تو کوچه داشتم میرفتم

اومد جلو و یه سیلی زد درگوشم

و باهام دعوا کرد که چرا با کاوه دوست شدم

منم هرچی از دهنم درآمد بارش کردم

ولی اون هیچی نگفت روز جشن تولد کاوه

من فریب خوردم وقتی رفتم خونشون دیدم هیچکس نیست …

گریه کردم فایده نداشت

بعداز اون اتفاق فهمیدم پرهام میخواد بیاد خواستگاریم

بهش اعتماد کردم سرمو روی شونه اش گذاشتم

و زدم زیر گریه همه چیو بهش گفتم

وفتی فهمید کاوه چه بلایی سرم آورده

دفتری را به من داد و گفت اگه زنده برگشتم

شب عروسی باهم میخونیم

ولی اگه برنگشتم خودت تنها بخون

اون روز منظورشو نفهمیدم

ولی چندروز بعد فهمیدم کاوه پرهامو با چاقو کشته

مثل اینکه پرهام با اون درگیر شده

اونم چاقو زده و فرار کرده

با گریه دفتر خاطراتشو باز کردم

و باخواندنش جگرم آتش گرفت نوشته بود:

خیلی دوستش دارم

یادمه وقتی دختر کوچولوی چهارساله بود

وقتی بهم گفت بیا بازی دست رد به سینه اش زدم

و اون اخمو وناراحت باهام قهر کرد

شاید اون معنی نگاهمو نمی فهمید

من ظهرا توی کوچه می نشستم

و اورا می پاییدم و مراقبش بودم

تایه وقت نخوره زمین وبلایی سرش نیاد

حتی وقتی با خواهرم مشغول بازی شدند

و مشقاشونو ننوشتنتد

من یواشکی براش نوشتم

تا یه وقت معلمشون دستای ناز و کوچولشو با خط کش نزنه

حتی انوقت نفهمید که تو روز چهارشنبه سوری

وقتی کاوه دوستم زیر پاش ترقه انداخت

اونو هل دادم و برای یه عمر چشممو از دست دادم

الان اون با کاوه دوسته و از قلب شکسته من خبرنداره…

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید