علت بروز اکثر سرطان‌ها

علت بروز اکثر سرطان‌ها

پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز مریلند با استفاده از مدل سازی پیچیده ریاضی به ردیابی جهش‌های پرداختند که منجر به رشد غیرعادی سلول در ۳۲ نوع سرطان می‌شوند.

دانشمندان مدت‌های مدیدی است که می‌دانند دو یا چند جهش ژنی موجب بروز سرطان می‌شوند و این جهش‌ها از طریق عوامل محیطی، ژن‌های به ارث رسیده از والدین یا صرفاً اشتباهات تصادفی در رونویسی DNA ایجاد می‌شوند.

حال محققان با انجام محاسبات شان به این نتیجه رسیدند که بخش بزرگی از سرطان‌ها به دلیل خطا تصادفی در رونویسی DNA ایجاد می‌شوند.

به عنوان مثال، محققان با استفاده از این محاسبات برآورد کردند در ۷۷ درصد موارد سرطان لوزالمعده به دلیل جهش‌های تصادفی، ۱۸ درصد به دلیل عوامل محیطی و ۵ درصد به دلیل ژنتیک ارثی پدیدار می‌شود.

با این حال محققان تأکید دارند تمامی سرطان‌ها دارای نمایه علیت مشابهی نیستند و سبک زندگی و محیط می‌تواند تأثیر زیادی بر ریسک سرطان داشته باشد.

به عنوان مثال تیم تحقیق عنوان می‌کند که در سرطان ریه، به عنوان کشنده‌ترین سرطان، ۶۵ درصد جهش‌های مسبب بیماری منشأ محیطی (نظیر سیگار کشیدن) دارند، درحالیکه تنها ۳۵ درصد آن ناشی از خطا در رونویسی DNA است.

به گفته محققان تقریباً تمامی سرطان‌های دوران کودکی ناشی از خطاهای رخ داده در رونویسی تصادفی DNA هستند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید