معمای جالب جابجایی چوب کبریت


معمای جالب جابجایی

به این چوب کبریت ها نگاه نگاه کنید. در این شکل چند مربع می توانید بشمارید؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓


پاسخ معمای جالب جابجایی چوب کبریت:


۳۵ مربع

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید