تعبیر خواب

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


  • تعبیر خواب

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

 

  • انواع رویا

درباره‌ی حقیقت رؤیاها باید گفت: رؤیا را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

← اسرار نهانی
قسمتی از خواب‌ها عبارتند از افکار و اسرار نهانی انسان که در خواب گاهی به صورت خودش ظاهر می‌شود و گاهی به عللی تغییر شکل داده به صورت دیگری خودنمائی می‌کند. این نوع رؤیاها را می‌توان در روانشناسی تعبیر کرد و به ضمیر مخفی شخص خواب بیننده پی برد.

 اضغاث احلام
قسمت دیگری از خواب‌ها، از افکار آشفته‌ای است که گاهی در بیداری و به خصوص در مواقع ناراحتی گریبان‌گیر اشخاص می‌شود و از این رؤیاها در قرآن به « اضغاث احلام » یا افکار شیطان تعبیر شده است. « قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِینَ»؛گفتند ( اطرافیان پادشاه): خواب‌های پریشان و پراکنده‌ای است؛ و ما از تعبیر این‌گونه خواب‌ها آگاه نیستیم.

 الهام
قسم سوّم خواب‌هایی است که جنبه الهامی دارد و گاهی به وسیله آن‌هاحقایق از هر جهت مجهولی، واضح و آشکار می‌گردد.

 

  • دانستن تعبیر خواب خود

امّا آیا لازم است تعبیر خواب خود را بداند؟ اگر کمی آگاه به تعبیر خواب باشد دانستن تعبیر خواب می‌تواند مفید باشد.

چنان‌چه از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نقل شده است که:« چون مؤمنی خواب ببیند، دانستن تعبیر آن مفید است. تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد و اگر خواب بد دید، با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند». 
امّا اگر کسی که تعبیر خواب نمی‌داند. بیان خواب برای هر کس جایز نیست چنانکه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:« رؤیای خود را برای کسی نگو، مگر دوست صمیمی یا برای کسی که علم تعبیر خواب می‌داند. امّا دوست تو اگر علم تعبیر نداند و زبان خواب را نمی‌فهمد لااقل در تعبیر رؤیا خاطره بدی در تو ایجاد نمی‌کند و باعث تیرگی روانت نمی‌گردد. امّا کسی که علم تعبیر می‌داند از خواب تو به ضمیر پنهانت پی می‌برد و افکار درونیت را می‌فهمد، شاید از این راه بتو نصیحت و اندرزی گوید و از گناهی که به آن آلوده هستی برکنارت نماید».

 

  • معبران

در تعبیر خواب از تعبیر معبرانی همچون لوک اوتنهاو ، منوچهر مطیعی تهرانی ، لیلا برایت خالد بن علی بن محد العنبری ، جابر مغربی ، یوسف نبی علیه السلام ، دانیال نبی علیه السلام ، ابراهیم بن عبدالله کرمانی ، محمد ابن سیرین ، امام صادق علیه السلام ، آنلی بیتون ، جی اچ میلر ، هانس کورت ، اسماعیل ابن اشعث و سرزمین رویاها استفاده شده است.