راهنمای رشته های تحصیلی – تجربی

 

اتاق عمل

پزشکی

پرستاری

داروسازی

دامپزشکی

زمین شناسی

دندانپزشکی

زیست شناسی

شنوایی شناسی

روانشناسی

مامایی

هوشبری

رادیولوژی

اعضا مصنوعی

بینایی سنجی

بیوتکنولوژی

بهداشت محیط

پرستاری دندان پزشکی

بهداشت حرفه ایی

تکنیسین پروتزهای دندانی

تکنولوژی تولیدات دامی

تکنولوژی پزشکی هسته ایی

تکنولوژی تولیدات گیاهی

تکنولوژی جنگلداری

تکنولوژی چوب

تکنولوژی شیلات

تکنولوژی محیط زیست

تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

زیست شناسی ملوکولی

علوم آزمایشگاهی

علوم تغذیه

علوم و صنایع غذایی

فیزیوتراپی

کاردانی فوریت های پزشکی

باغبانی

گفتار درمانی

تکنولوژی پرتو درمانی(رادیوتراپی)

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی تکنولوژی پرتو شناسی

کاردرمانی

پرورش زنبور عسل

گیاه پزشکی

گیاهان دارویی

مهندسی فضای سبز

مهندسی منابع طبیعی

اقیانوس شناسی

میکروبیولوژی-ژنتیک

علوم دامی

مددکاری اجتماعی

علوم اقتصادی

دبیر جغرافیا

خاک شناسی

شیمی

پرورش طیور

شیلات

ارشد فیزیولوژی

 

 مدارک پزشکی